Disclaimer voor Northsea-invest.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van , zoals deze beschikbaar is gesteld door Northsea Invest. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Northsea Invest is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Northsea Invest.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie, tarieven en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Northsea Invest te mogen claimen of te veronderstellen.

Northsea Invest streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Northsea Invest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige toename in uw paginabezoeken/gebruiker staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen rechten ontleend aan informatie op de website

Aan de informatie en content, waaronder teksten/afbeeldingen/video’s, kunnen geen rechten aan worden ontleend. Northsea Invest probeert de
informatie op de website zo correct mogelijk en actueel te houden. Het kan voorkomen dat informatie op de website niet volledig of juist is.
Als vastgoed investeringsmaatschappij vragen wij daarom om informatie altijd bij ons te verifiëren. Contact opnemen kan per e-mail via info@northsea-invest.nl of door te bellen naar 085 – 13374639.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Northsea Invest via deze url of elders op onze website.